Ipswich, May 28, English World Series round 11 - mkpics