Nick thomas Memeorial / Thunder 500, Ipswich 22 june 2013 - mkpics